Hakkımızda

Can Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş., Mayıs 2020’te, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi amacıyla Adana’da kurulmuştur.

Merkezimiz, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, bünyesinde uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız T.C. Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucularla çalışmaktadır.

Merkezimize başvuran taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

Merkezimizde gizliliğe son derece önem verilmektedir. Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde merkezimize sunulan veya başkaca bir şekilde elde edilen bilgi ve belgeler ile tüm kayıtlar gizli tutulmaktadır. Bu gizlilik hassasiyetimize merkezimize başvuran tarafların ve arabuluculuk görüşmelerine katılanların da uymaları beklenmektedir.

Merkezimizde şu alanlarda arabuluculuk yapılmaktadır;

 • Ti̇caret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı
 • İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • Enerji̇ Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • İş Hukuku Genel Uzmanlık Alanı
 • Tüketi̇ci̇ Hukuku Genel Uzmanlık Alanı
 • Banka Ve Fi̇nans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • Si̇gorta Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • Fi̇kri̇ Ve Sinai̇ Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı
 • Spor Hukuku Özel Uzmanlık Alanı

Merkezimizde şu uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapılmaktadır;

 • Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları,
 • Uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil uyuşmazlıkları
 • Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkındaki uyuşmazlıklar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.)
 • Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK
 • m. 28, 30 ila 39) dayanan tapu iptal uyuşmazlıkları
 • Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK’nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanan (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) uyuşmazlıklar
 • Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiasına (TBK m. 502) yönelik tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları
 • Geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) uyuşmazlıklar
 • Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan uyuşmazlıklar (TBK’nın 65 vd. maddeleri, TMK m. 369 vb.) .
 • Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıklar
 • Adi ortaklıktan kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sözü edilen rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan  ticari uyuşmazlıklar 
 • Estetik amaçlı ameliyatlar ve diş tedavi, protez vb. yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar Hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket-tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İmalatçının sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıklar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan uyuşmazlıklar dâhil) 
 • Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan uyuşmazlıklar
 • Tacirler dâhil, haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) uyuşmazlıklar 
 • Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • Trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan (sigortanın taraf olmadığı) maddi ve manevi tazminat uyuşmazlıkları 
 • Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasara ilişkin tazminat uyuşmazlıkları 
 • Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK’nın 24 ve TBK’nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat uyuşmazlıkları 
 • Tarafları tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit uyuşmazlıkları 
 • Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi  siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • TBK’nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin uyuşmazlıklar 
 • Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları
 • Sigortanın taraf olduğu ve trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat uyuşmazlıkları 
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rûcuen tazminat uyuşmazlıkları 
 • Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat uyuşmazlıkları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan uyuşmazlıklar 
 • Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa dayalı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan taşınmaz ve muhtesat bedellerine yönelik uyuşmazlıklar
 • Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan taşınmaz bedeline ve haksız işgal tazminatı (ecrimisil)’na yönelik uyuşmazlıklar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle şuyuun (ortaklığın) giderilmesi uyuşmazlıkları 
 • Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin uyuşmazlıklar 
 • İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın tüm eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Arsa payı ya da kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Yüklenici alacaklısı tarafından arsa sahibi aleyhine yönelik uyuşmazlıklar 
 • Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2
 • E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararına dayalı tapu iptali ve tescil uyuşmazlıkları
 • Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin uyuşmazlıklar 
 • Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi uyuşmazlıkları
 • İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil uyuşmazlıkları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı)
 • Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil uyuşmazlıkları 
 • Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) uyuşmazlıkları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) 
 • 4721 sayılı TMK’nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları 
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar 
 • TTK’nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • TTK’nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547- 554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak uyuşmazlıkları 
 • Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu’ndan kaynaklanan alacak uyuşmazlıkları
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinde sayılan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak uyuşmazlıklar) uyuşmazlıklar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak uyuşmazlıkları
 • Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri dahil) ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar 
 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Tarafları tacir olup, İİK’nın 89. maddesi uyarınca menfi tespit uyuşmazlıkları
 • Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar 
 • Tacirler arasında, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları 
 • Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar 
 • Banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak uyuşmazlıkları 
 • Tüketici kredisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Kooperatifler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar