Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Açılmadan Önce Arabuluculukta Anlaşma Yoluyla Alacağın Tahsili


Ülkemizde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22/06/2012 tarih ve 28331 Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinin önü açılmıştır. 

Müteahhitten Daire Alımı  konusunda taraflar tapu iptali ve tescil   davası açmadan önce arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. 

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız, bağımsız, Adalet Bakanlığı’nın arabulucular siciline kayıtlı bir arabulucunun katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle tapu iptali ve tescil  konusunda taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler.

Taraflar, tapu iptali ve tescili konusunda gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, tapu iptali ve tescili konusundaki arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlü olduğu için, tüm arabuluculuk faaliyetleri gizlidir. Günümüzde gizlilik tüm bireyler için olmazsa olmaz bir şart haline gelmiştir. Bu noktada, taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar. 

Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle tapu iptali ve tescil indeki uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteğini, tapu iptali ve tescil indeki uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşleri ve teklifleri, arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulünü, sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeleri, beyan ve belgelerin şekline bakılmaksızın, delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz, bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, bu yasakların aksine, delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. 

Ancak, Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle tapu iptali ve tescil   konusundaki bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.

Arabulucu Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle tapu iptali ve tescil   konusunda yapmış olduğu arabuluculuk faaliyeti karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır. Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabilir. 

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirirken, tapu iptali ve tescil   konusunda arabuluculuk faaliyeti başladığında tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir. Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. 

tapu iptali ve tescil konusundaki arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında gerektiği gibi aydınlatma arabulucu tarafından yapılır. 

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Tarafların anlaşmaya varması, taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi, tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi hallerinde arabuluculuk faaliyeti sona erer:

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, tapu iptali ve tescil konusundaki arabuluculuk faaliyetinin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan tapu iptali ve tescil konusundaki anlaşmanın kapsamı, tazmin koşulları, ödeme zamanı gibi şartlar taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. 

tapu iptali ve tescil   davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. 

Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları tapu iptali ve tescil   konusundaki anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda Müteahhitten Daire Alımı Nedeniyle tapu iptali ve tescil   konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.